Hot News :

ประวัติความเป็นมา

      เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เป็น สภาตำบลกุดกุง และได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 มีหมู่บ้าน ในเขตการปกครอง ทั้งสิ้น จำนวน 7 หมู่บ้าน

 1. หมู่ที่ 1 บ้านกุดกุง
 2. หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง
 3. หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์
 4. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่ามะเขียว
 5. หมู่ที่ 5 บ้านทรายงาม
 6. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่มงคล
 7. หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ