Print this page

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน