Print this page

แผนอัตรากำลัง 3 ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563 15:17
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อมาทราบโดยทั่วกัน