Print this page

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 15:21

      เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จัดทำ โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑