Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      ด้วยอำเภอคำเขื่อนแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอำภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางให้บริการให้บริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดกุดกุง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่มงคล ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้กำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว จังหวัดยโาธร ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเหล่ามะเขียว ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดจัดจัดโครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุพร้อมส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและผู้ดูแลสามาถช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัวร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ความเข็มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชน

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

      เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.กุดกุง

      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลกุดกุง ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมบริจาทสิื่งของช่วยเหลือราษฏร หมู่ 5 บ้านทรายงาม

      เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ ที่วัดบ้านทรายงามตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ทำกับข้าวโดยทำผัดกระเพราไข่ดาวเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

      เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลกุดกุง ร่วมกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ