Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายเนรมิตร สายสุด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองธนา ซื่อสัตย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางเพ็ญศรี บัวเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาววรางคณา บุญปั้น

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอัษฎาวุธ วิเศษรัตน์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธาณภัยปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรัญญา พันเดช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรัญญา พันเดช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวอรธิยา ไกยราช

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ