Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ภายในหมู่บ้าน) บ้านทรายงาม หมูที่ 5

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ภายในหมู่บ้าน) บ้านทรายงาม หมูที่ 5  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐ บาท