ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 - บ้านลุมพุก ตำบลลุมพุก) บ้านนาโพธิ์ หมูที่ 3

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 - บ้านลุมพุก ตำบลลุมพุก) บ้านนาโพธิ์ หมูที่ 3  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๘,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ