Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ 1 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5

วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ 1 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๗,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๐๐๐ บาท