ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก (สายบ้านเหล่ามะเขียว - บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก) บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4

วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563 00:00

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก (สายบ้านเหล่ามะเขียว - บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก) บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ