ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก (สายโนนม่วง หมู่ที่ 2,7-บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2,7

วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 00:00

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก (สายโนนม่วง หมู่ที่ 2,7-บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2,7  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ