Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสายจากฐานบั้งไฟ บ้านทรายงาม หมู่ 5

วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 00:00

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสายจากฐานบั้งไฟ บ้านทรายงาม หมู่ ๕ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๐,๘๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ