Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2 - บ้านกุดกุง หมู่ที่ 1) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2

วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 00:00

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2 - บ้านกุดกุง หมู่ที่ 1) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ