Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายดอนปู่ตาบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 - บ้านสงเปือย ตำบลสงเปือย)

วันพฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2564 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายดอนปู่ตาบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 - บ้านสงเปือย ตำบลสงเปือย)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ